Rambler's Top100Astronet    
  īî ōåęņōāė   īî ęëū÷åâûė ņëîâāė   â ãëîņņāđčč   īî ņāéōāė   īåđåâîä   īî ęāōāëîãķ
 

Āíãëî-Đķņņęî-Āíãëčéņęčé Āņōđîíîėč÷åņęčé Ņëîâāđü

  Ōåđėčíû   |   Ôđāįû   |   Âåđōčęāëüíûé ņīčņîę Πņëîâāđå
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
Ā | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Į | Č | É | Ę | Ë | Ė | Í | Î | Ī | Đ | Ņ | Ō | Ķ | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ų | Ũ | Ū | ß 


710 ôđāį íā áķęâķ "T"

• table
• T-adaptor
• tail
• tail bands
• tail table
• take
• take-off weight
• taking
• Tal
• Talcott method
• talus slope
• tangent
• tangential acceleration
• tangential component
• tangential ellipse
• tangential plane
• tangential speed
• tangential velocity
• tank
• tape
• tape recorder
• tapering
• target
• target planet
• target simulator
• Tartu observatory
• taukappe
• Tauri stars
• Tauri variables
• Taylor triplet
• teaching of astronomy
• tear-drop effect
• technique
• technique of unfilled apertures
• techniques of astronomy
• techniques of data processing
• technology
• tectites
• teepee design
• teflon
• tele-compressor
• tele-extender
• telemetry
• telemetry channel
• telemetry system
• teleobjective
• telephoto advantage
• telescope
• telescope aperture
• telescope balance
• telescope beam
• telescope construction
• telescope counterweights
• telescope design
• telescope diameter
• telescope drive
• telescope-drive motor
• telescope-drive worms
• telescope driving
• telescope driving mechanism
• telescope-driving motor
• telescope driving system
• telescope finder
• telescope housing
• telescope, invention of
• telescope making
• telescope monitor
• telescope mounting
• telescope objective
• telescope of intermediate aperture
• telescope of moderate power
• telescope of short focal length
• telescope operator
• telescope optical system
• telescope project
• telescope resolution
• telescope seeing
• telescope size
• telescope structure
• telescope time
• telescope tube
• telescope with full-sky coverage
• telescopic
• telescopical
• telescopic aperture
• telescopic appearance
• telescopic astronomy
• telescopic camera
• telescopic image
• telescopic meteor
• telescopic object
• telescopic observations
• telescopic photograph
• telescopic stars
• telescopic tests
• telescopist
• telescopy
• television
• television camera
• television signal
• televisor
• telluric
• telluric bands
• telluric lines
• Telrad finder
• temperature
• temperature coefficient
• temperature compensation
• temperature control
• temperature-controlled telescope structure
• temperature-control system
• temperature distribution
• temperature effect
• temperature gradient
• temperature measurement
• temperature noise
• temperature regulating system
• temperature secular
• temperature sensitive
• temperature stress
• temporal secular
• tendency
• tendency to clustering
• tension
• tension webs
• tensor
• term
• term analysis
• term defect
• term diagram
• terminals
• terminal synchrone
• terminator
• terminology
• term perturbation
• term scheme
• term sequences
• terms in aberration
• term splitting
• term symbol
• term Value
• ternary combination band
• terrain
• terrestrial
• terrestrial acceleration
• terrestrial air mass
• terrestrial atmosphere
• terrestrial attraction
• terrestrial distribution
• terrestrial dynamical time
• terrestrial effects
• terrestrial equator
• terrestrial gravitation
• terrestrial gravity
• terrestrial ionosphere
• terrestrial latitude
• terrestrial longitude
• terrestrial magnetic disturbance
• terrestrial magnetic storm
• terrestrial map
• terrestrial observatory
• terrestrial observer
• terrestrial phenomena
• terrestrial physics
• terrestrial planets
• terrestrial poles
• terrestrial radius
• terrestrial source
• terrestrial telescope
• terrestrial time
• terrestrial weight
• Tessar
• test
• test exposure
• testing
• test program
• test programme
• test rocket
• test telescope
• the brightest stars
• the faintest stars
• the galaxies in collision
• the galaxy seen edge-on
• the galaxy seen side-on
• the hottest stars
• the known universe
• the largest optical telescope
• the line
• the most intense radio source
• theoretical astronomy
• theoretical astrophysics
• theoretical curve of growth
• theoretical expression
• theoretical limit to sensitivity
• theoretical model
• theoretical model universe
• theoretical performance
• theoretical resolution
• theoretical sensitivity
• theories of radiative transfer
• theory
• theory of general relativity
• theory of synchrotron emission
• theory of the Moon's motion
• theory of the universe
• thermal-agitation voltage
• thermal background
• thermal bremsstrahlung
• thermal broadening
• thermal component
• thermal conduction
• thermal conductivity
• thermal constants
• thermal diffusivity
• thermal distribution
• thermal effects
• thermal electrons
• thermal element
• thermal emission
• thermal equilibrium
• thermal excitation
• thermal instability
• thermally emitting region
• thermal mechanism
• thermal noise
• thermal process
• thermal properties
• thermal radiation
• thermal radiation in infrared
• thermal radio emission
• thermal radio waves
• thermal region
• thermal source
• thermal spectrum
• thermal stress
• thermal velocity
• thermic excitation
• thermionic current
• thermistor
• thermistor bolometer
• thermocouple
• thermodynamical equilibrium
• thermodynamic equilibrium
• thermodynamics
• thermoelectric current
•